Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 19 juni 2015; de stand van zaken

Op 19 jun 2015 is door PvdA, D66 en VVD wetsvoorstel 34231, de Wet tot herziening van partneralimentatie, ingediend bij de Tweede Kamer. De indieners willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt.  In het wetsvoorstel wordt o.a. de alimentatie gelimiteerd tot 5 jaar (met enkele uitzonderingen voor speciale gevallen). Er was en is veel kritiek op het wetsvoorstel. 

 

De huidige situatie roept vragen op en brengt onzekerheid. Tijdens de recente kabinetsformatie zijn er geen concrete afspraken gemaakt over het wetsvoorstel c.q. de partneralimentatie. Momenteel werken VVD, PvdA en D66 aan de beantwoording van kamervragen over het wetsvoorstel. Wat daar uitkomt en derhalve wanneer en of het wetsvoorstel, naar verwachting in aangepaste vorm, er komt is hoogst onzeker.

Wel is er onlangs een uitspraak geweest van Hof Den Haag (29 november 2017), waarin de man, de alimentatieplichtige, wilde anticiperen op het aanhangige wetsvoorstel en aldus een limitering van de termijn voor ogen had tot 5 jaar. Het hof zag echter geen reden om vooruit te lopen op het wetsvoorstel waarnaar de man verwees.

Huidige regeling

Op grond van de huidige wetgeving zijn ex-echtgenoten over en weer verplicht in elkaars onderhoud te voorzien voor zover daaraan behoefte bestaat. Die behoefte is gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk. Als een van beiden niet of niet volledig in eigen onderhoud kan voorzien en de andere ex-exhtgenoot voldoende draagkracht heeft om daarin bij te dragen, wordt partneralimentatie vastgesteld. De huidige termijn van partneralimentatie bedraagt 12 jaar. In het geval het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er bovendien geen kinderen zijn geboren tijdens het huwelijk, bedraagt de alimentatietermijn maximaal de duur van het huwelijk. Op dit moment is het niet mogelijk een aanspraak op partneralimentatie uit te sluiten bij huwelijkse voorwaarden.

Wetsvoorstel

Grondslag voor partneralimentatie is in het wetsvoorstel een verlies aan verdiencapaciteit. Alimentatie vormt een compensatie voor de achterstand op de arbeidsmarkt die is ontstaan doordat een partner tijdens het huwelijk geen of minder tijd aan een carriere heeft kunnen besteden. Een eventuele nieuwe partner zal bij de gewijzigde grondslag geen invloed meer hebben op de partneralimentatieregeling. Het opnemen van een kind van de nieuwe partner in het gezin is evenmin reden voor wijziging van de alimentatie.

Termijn:ook de termijn van partneralimentatie wordt gewijzigd. 

Huwelijk zonder kinderen: bij huwelijken korter dan 3 jaar is er geen verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Bij huwelijken langer dan 3 jaar geldt dat een recht op partneralimentatie bestaat voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Huwelijk met kinderen: bij huwelijken met kinderen geldt dat een recht op partneralimentatie bestaat voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, met dien verstande dat de termijn wordt verlengd totdat het jongste kind twaalf jaar oud is. Bij huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd, bestaat er een alimentatieverplichting voor de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 10 jaar.

De alimentatieverplichting eindigt voorts van rechtswege wanneer de alimentatieplichtige de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Berekening partneralimentatie: in het wetsvoorstel wordt voorgesteld de berekeningswijze van partneralimentatie te vereenvoudigen met behulp van fofaitaire bedragen. Met behulp van een programma op internet wordt een ieder in staat gesteld de partneralimentatie te berekenen. Het is maar zeer de vraag of dit leidt tot een verbetering. Bij forfaitaire bedragen wordt er in principe geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden.

Wijziging: de bedoeling van de indieners is dat partneralimentatie eenmalig wordt vastgesteld. Wijziging is slechts mogelijk indien partijen dat gezamenlijk besluiten of als er een beroep op de hardheisclausule wordt gedaan.

Het wetsvoorstel gaat niet gelden voor bestaande alimentatieregelingen.