Skip to main content

Algemene voorwaarden


artikel 1 toepasselijkheid; totstandkoming

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Partners in Mediation en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. afnemer worden door Partners in Mediation niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen van Partners in Mediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een overeenkomst tussen Partners in Mediation en haar opdrachtgever c.q. afnemer komt tot stand door een schriftelijke of mondelinge opdracht door de opdrachtgever c.q. afnemer en de aanvaarding daarvan door Partners in Mediation. Een opdracht geldt als aanvaard door Partners in Mediation, als zij niet binnen veertien dagen uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

Partners in Mediation kan de overeenkomst direct ontbinden, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan wel indien een aanvraag voor faillissement of surséance van betaling van de wederpartij wordt ingediend of de wederpartij in liquidatie komt te verkeren of zijn bedrijfsactiviteiten staakt.

Partners in Mediation is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien dagen na de datum van verzending aan de wederpartij van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Indien de wederpartij uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

artikel 2 prijzen

Alle door Partners in Mediation gepubliceerde tarieven luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

Partners in Mediation behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om die overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

artikel 3 betaling

De betaling van facturen van Partners in Mediation dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.

In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij, ook zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij – onverminderd de wettelijke gevolgen van niet-nakoming van verbintenissen – met ingang van de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Partners in Mediation is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,--, onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.

Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.

Iedere betaling van de wederpartij strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Verrekening door de wederpartij van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op Partners in Mediation meent te hebben, is uitgesloten.

Partners in Mediation behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

artikel 4 aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Partners in Mediation niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden tengevolge van enig handelen of nalaten van Partners in Mediation of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Partners in Mediation per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan Partners in Mediation verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

In het geval dat Partners in Mediation door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Partners in Mediation naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Partners in Mediation ingeschakelde derden.

Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de wederpartij geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

De wederpartij dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Partners in Mediation te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de wederpartij jegens Partners in Mediation na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

artikel 5 vrijwaring

De wederpartij is volledig aansprakelijk jegens Partners in Mediation voor de schade die Partners in Mediation of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de wederpartij of haar werknemers van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst.

De wederpartij vrijwaart Partners in Mediation tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de wederpartij of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst. Voorts vrijwaart de wederpartij Partners in Mediation en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Partners in Mediation zal in dat geval door de wederpartij volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interessen die voor Partners in Mediation en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

artikel 6 intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Partners in Mediation uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Partners in Mediation.

Niets uit de door Partners in Mediation uitgegeven of beschikbaar gestelde werken mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Partners in Mediation.

Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Partners in Mediation beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

artikel 7 diverse bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.

Indien door Partners in Mediation gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. Partners in Mediation is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de wederpartij tijdig zal informeren.

De administratie van Partners in Mediation geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de wederpartij verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Partners in Mediation verrichte werkzaamheden. Partners in Mediation en de wederpartij erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.

Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden en de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen Partners in Mediation en de wederpartij die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Amsterdam, onverminderd het recht van Partners in Mediation om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.

artikel 8 betaling

Indien niet de volledige betaling van de verstuurde (voorschot)nota is ontvangen, is Partners in Mediation gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden van de mediator op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.

Indien een afspraak met de mediator niet 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren volledig in rekening gebracht.

artikel 9 positie Partners in Mediation

Partners in Mediation kan zowel opdrachten aanvaarden van bedrijven en instellingen die namens derden (bedrijven/particulieren) gebruik wensen te maken van mediation, als rechtstreeks van partijen die een geschil door middel van mediation wensen op te lossen. Deze Algemene Voorwaarden zijn in volle omvang op deze verschillende rechtsverhoudingen met Partners in Mediation van toepassing.

artikel 10 NMI voorschriften

Alle mediations die door Partners in Mediation worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van het Nederlandse Mediation Instituut (“NMI”). In geval van een eventuele aanpassing van het NMI reglement behoudt Partners in Mediation zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval zij binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover een kennisgeving aan de betrokken partijen bij de lopende mediations zal zenden.

Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediation overeenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

artikel 11 weigering

Partners in Mediation heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kan Partners in Mediation zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediation procedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Partners in Mediation zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.

artikel 12 geen getuigenverklaring / verschoningsrecht

Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om Partners in Mediation en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan Partners in Mediation er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.