Skip to main content

Vermogensverdeling

Bij een scheiding dienen alle vermogensbestanddelen in kaart te worden gebracht. Bij vermogensbestanddelen kunt u denken aan alles wat van waarde is zoals de woning, de inboedel, de auto, bank en spaarrekeningen, beleggingen, kapitaalsverzekeringen, maar ook schulden. Al deze vermogensbestanddelen zullen verdeeld moeten worden: de vermogensverdeling. De wijze waarop getrouwd is, bepaalt hoe het vermogen verdeeld moet worden.

Gemeenschap van goederen

Als men in gemeenschap van goederen is getrouwd, worden alle aanwezige vermogensbestanddelen als gezamenlijk vermogen beschouwd. De vermogensverdeling zal dan in principe fifty-fifty moeten geschieden. Soms kan een vermogensbestanddeel niet letterlijk door de helft gedeeld worden. In dat geval dient de waarde van dat vermogensbestanddeel te worden bepaald en dient deze waarde verrekend te worden. De verdeling van de inboedel kan in onderling overleg geschieden. Eventueel kan een inboedellijst opgesteld worden.

Huwelijkse voorwaarden

Indien er bij het huwelijk huwelijkse voorwaarden opgemaakt zijn, dient de vermogensverdeling te geschieden conform deze huwelijkse voorwaarden. Vermogensbestanddelen die gezamenlijk vermogen zijn dienen gelijkelijk verdeeld te worden. Vermogensbestanddelen die geen gezamenlijk vermogen zijn vallen in principe toe aan de eigenaar en behoeven niet verdeeld te worden. In de huwelijkse voorwaarden is vaak een periodiek verrekenbeding opgenomen. Indien tijdens het huwelijk nooit uitvoering gegeven is aan het periodiek verrekenbeding wordt al het aanwezige vermogen vermoed afkomstig te zijn uit overgespaard inkomen (en de herbelegging hiervan), behoudens tegenbewijs, en wordt er feitelijk afgerekend als ware er een gemeenschap van goederen. Dit levert vaak voer voor discussie op, daar de bewoordingen van het verrekenbeding alsmede het inkomensbegrip zoals vermeld in de huwelijkse voorwaarden vaak voor meerdere uitleg vatbaar is. Wat behoord er wel tot het te verrekenen overgespaard inkomen (en de herbelegging hiervan) en wat niet? Ook de intentie bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden is van belang. Zijn de huwelijkse voorwaarden opgemaakt vanuit de beschermingsgedachte? Hier zijn de nodige procedures over gevoerd en er is aldus veel jurisprudentie.

Uitzonderingen

Bepaalde vermogensbestanddelen behoren niet tot het gezamenlijk vermogen:

  • zaken die zijn geschonken met een uitsluitingsclausule;
  • verknochte goederen en schulden;
  • een erfenis of schenking onder uitsluitingsclausule.


Heeft u begeleiding nodig bij de vermogensverdeling of het opstellen van een inboedellijst bij de scheiding? Schakelt u dan de hulp in van Judith Kramer, een ervaren MfN register mediator bij echtscheiding en beëindiging van samenwonen in de regio ’t Gooi, Amersfoort of Utrecht. Neemt u gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vermogensverdeling bij echtscheiding | Partners in Mediation afbeelding