Skip to main content

Alimentatie

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Kinderalimentatie

Bij kinderalimentatie voor het kind wordt een onderscheid gemaakt tussen minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) en jong-meerderjarigen (van 18 tot 21 jaar). Voor minderjarigen bestaat een onderhoudsplicht voor beide ouders, voor jong-meerderjarigen bestaat een voortgezette onderhoudsplicht (het kind heeft een zelfstandig recht op een onderhoudsbijdrage).

Bel 06-10784540 voor een gratis kennismakingsgesprek

De kinderalimentatie kan in onderling overleg worden vastgesteld of worden berekend op basis van de zgn. Trema-normen, welke veelal door de rechter wordt gehanteerd. Leidraad bij de vaststellng van kinderalimentatie is dat het kind er zo min mogelijk op achteruit gaat.  De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders.

Ik kan voor u de kinderalimentatie conform de Trema-normen berekenen. Hierbij wordt uit gegaan van normatief bepaalde kosten van het kind (gebruikelijke kosten voor het kind gerelateerd aan het netto besteedbaar inkomen van de ouders tijdens het huwelijk). Vervolgens wordt de draagkracht van partijen en vervolgens ieders bijdrage in de kosten van de kinderen  bepaald. Van de Trema-normen kan onderling naar redelijkheid worden afgeweken. Kinderalimentatie is overigens fiscaal niet aftrekbaar bij de betaler en tevens niet belast bij de ontvanger.

Kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie. In het geval de alimentatieplichtige ouder niet voldoende draagkacht heeft om kinder- en partneralimentatie te betalen, zal de kinderalimentatie voorrang genieten boven de partneralimentatie. De resterende draagkracht is beschikbaar voor partneralimentatie.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is de alimentatie die de ene ex-partner aan de ander moet betalen als deze geen of niet voldoende inkomsten heeft om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. Hebben beide ex-partners ongeveer evenveel inkomsten dan zal er geen noodzaak zijn tot partneralimentatie. Is er een (groot) verschil in inkomsten dan kan de minstverdienende ex-partner een recht op partneralimentatie doen gelden. De hoogte van de partneralimentatie kan in onderling overleg worden vastgesteld of wederom berekend worden op basis van de Trema-normen.

Ik kan de partneralimentatie conform de Trema-normen voor u berekenen. Bij deze berekening stellen we de behoefte van de alimentatiegerechtigde (gebaseerd op het netto besteedbaar inkomen tijdens het huwelijk) en de draagkracht van de alimentatieplichtige (gebaseerd op het netto besteedbaar inkomen na het huwelijk) vast. De hoogte van de partneralimentatie wordt veelal beperkt door de draagkracht van de alimentatieplichtige, dit ook al is de behoefte van de alimentatiegrechtigde hoger. U mag bij de vaststelling van de partneralimentatie van de Tremanormen afwijken. Alimentatie kan vervolgens op verschillende manieren worden voldaan, middels periodieke betalingen (bv. maandelijks) of middels afkoop van de alimentatieverplichting. Belangrijk hierbij zijn de fiscale gevolgen. Partneralimentatie is overigens fiscaal aftrekbaar voor de alimentatieplichtige en belast voor de alimentatiegerechtigde.

De maximale termijn voor de verplichting tot betaling van partneralimentatie bedraagt 12 jaar. Indien men korter dan 5 jaar gehuwd is geweest en er geen kinderen uit het huwelijk zijn geboren, is de alimentatieplichtige periode beperkt tot de duur van het huwelijk. U kunt samen ook afwijken van de wettelijke regels en aldus een langere of kortere termijn afspreken. Ik wijs u hierbij graag op het aanhangige wetsvoorstel betreffende beperking van de wettelijke termijn voor partneralimentatie (lees hierover meer in mijn blog). 


Kinderalimentatie & partneralimentatie berekenen

Het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie en partneralimentatie is maatwerk. In de wet is niet geregeld hoeveel alimentatie de ene partner aan de andere dient te betalen en onder welke omstandigheden. De rechter hanteert bij de vaststelling van de alimentatie in principe de Trema-normen. Zoals eerder aangegeven mag hier vanaf geweken worden. Partners in Mediation kan desgewenst de hoogte van de alimentatie voor u berekenen, waarbij de Trema-normen als uitgangspunt worden genomen. Deze alimentatieberekening kan vervolgens als handvat worden gebruikt voor de, in onderling overleg, vast te stellen kinder- en/of partneralimentatie. 

Meer weten of wenst u een alimentatieberekening? Neemt u gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Advies over kinder- en partneralimentatie | Partners in Mediation afbeelding