Skip to main content

Pensioen na scheiding

Hoe zit het met uw pensioen na een scheiding? Op basis van de Wet Pensioenverevening hebben partijen over en weer recht op de verevening van ieders pensioenrechten opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit betekent dat de ene ex-partner recht heeft op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van de andere ex-partner en vice versa. Het recht ontstaat op het moment dat degene die het pensioenrecht heeft opgebouwd met pensioen gaat. Het pensioendeel (50%) wordt rechtstreeks door de pensioenuitvoerder aan de ex-partner uitbetaald. Het deel van het pensioen dat aldus aan de ex-partner wordt toebedeeld wordt uitgekeerd zolang u beiden in leven bent. Komt de ex-partner te overlijden, dan vervalt het pensioenaandeel van de ex-partner weer aan de andere partner. Als degene die het pensioen heeft opgebouwd echter overlijdt, stopt vanaf dat moment de uitkering van het pensioenaandeel aan de ex-partner. Mogelijk ontvangt de ex-partner vanaf dat moment wel een bijzonder partnerpensioen.

U kan afwijken van de standaard pensioenverevening. Dit kan op 4 manieren:

  • men kan afzien van pensioenverevening;
  • men kan een andere periode dan de periode van opbouw tijdens het huwelijk in aanmerking nemen;
  • men kan een andere verdeling dan de 50%-50% verdeling overeenkomen;
  • men kan kiezen voor conversie van pensioenrechten.

Het is verstandig om informatie hieromtrent in te winnen bij de pensioenmaatschappij.

Conversie pensioen na scheiding

Conversie van het pensioen bij scheiding is alleen mogelijk als de pensioenuitvoerder hiermee instemt. Bij conversie wordt het verevende deel van het ouderdomspensioen samen met het bijzonder partnerspensioen omgezet in een eigen pensioenrecht voor de ex-partner. Het voordeel van conversie is dat de pensioenbanden tussen de echtgenoten doorgesneden zijn en dat pensioenuitkeringen in de toekomst niet afhankelijk zijn van leven en dood van de ander. Een nadeel van conversie is dat definitief afstand gedaan wordt van het te verevenen deel van het ouderdomspensioen. Na overlijden van de ex-partner komt het verevende deel in dat geval dus niet terug bij de vereveningsplichtige.

Voor de vereveningsgerechtigde kan het een nadeel zijn dat naast het te verevenen ouderdomspensioen ook het bijzonder partnerpensioen in de omzetting is betrokken. Bij overlijden van de ex-partner wordt dan dus geen partnerpensioen uitgekeerd. Als de vereveningsgerechtigde afhankelijk is van alimentatie kan dit onwenselijk zijn.

Bijzonder partnerpensioen

Naast het ouderdomspensioen is er ook vaak sprake van bijzonder partnerpensioen. Een bijzonder partnerpensioen kan verzekerd zijn op risicobasis of op opbouwbasis. In het laatste geval is er daadwerkelijk een bijzonder partnerpensioen opgebouwd. De standaardregeling bepaalt dat de ex-partner het recht behoudt op het bijzonder partnerpensioen opgebouwd tijdens het huwelijk. Indien de partner die dit pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden zal de andere ex-partner recht krijgen op dit bijzondere partnerpensioen opgebouwd tijdens het huwelijk (diens aandeel in het ouderdomspensioen komt dan te vervallen en het bijzonder partnerpensioen komt hiervoor in de plaats). Indien het bijzonder partnerpensioen echter is verzekerd op risicobasis stopt het bijzonder partnerpensioen zodra de premiebetaling stopt (einde partnerschap) en bestaat er dus in het geheel geen recht meer op partnerpensioen. Ook hier kan weer afgeweken worden van de standaardregeling, bijvoorbeeld men kan een andere periode overeenkomen, het bijzonder partnerpensioen uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen, of afzien van de standaardregeling.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de pensioenverevening bij een scheiding en heeft u daar bemiddeling bij nodig? Neemt u dan contact op met Partners in Mediation, een family mediator met jarenlange ervaring met de bemiddeling bij echtscheidingen.

Pensioenverdeling bij echtscheiding? | Partners in Mediation afbeelding