Skip to main content

Werkwijze

Echtscheiding: We starten de mediation met een vrijblijvend intake-gesprek. Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking. U kunt hier al uw vragen stellen en informatie inwinnen alvorens u besluit bij mij het mediationtraject te starten. Tijdens deze kennismaking licht ik alle onderwerpen die bij een scheiding aan bod kunnen komen toe. Het intakegesprek vindt plaats met beide partijen. Dat is belangrijk, daar dan vanaf de start alle gegeven informatie en al datgene dat besproken is, bij beide partijen bekend is. Na het intakegesprek, als u samen besluit bij mij de mediation aan te gaan, starten we (vaak al direct na het intakegesprek) de mediation met het ondertekenen van de MfN-mediationovereenkomst. De mediationovereenkomst omschrijft onder andere de voorwaarden waaronder de mediation plaatsvindt.

Vervolgens zijn er gemiddeld 3 tot 6 besprekingen van maximaal 2 uur nodig, waarbij we alle emotionele, financiële, en juridische aspecten bespreken. Gemaakte afspraken worden vervolgens vastgelegd in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. Na ondertekening van het ouderschapsplan en convenant kan het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend worden bij de rechtbank door de advocaat waarmee ik samenwerk.

Binnen ongeveer 3 tot 4 weken zal de rechter de echtscheidingsbeschikking vaststellen en kan deze worden ingeschreven bij de Gemeentelijke Basis Administratie. Soms kan het nodig zijn om gedurende het proces derden-adviseurs in te schakelen zoals bijvoorbeeld een financieel adviseur, accountant, belastingadviseur of psycholoog. Dit geschiedt altijd in overleg met u. De kosten hiervan worden aan u doorbelast.

Nalatenschapsmediation: We starten de mediation met een vrijblijvend intake-gesprek met alle betrokkenen dan wel met individuele gesprekken met alle betrokkenen. Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking, waarbij u al uw vragen kunt stellen en informatie inwinnen en is tevens bedoeld ter inventarisatie van het levende conflict. Tijdens deze kennismaking zal ik het mediationtraject toelichten. Na het intakegesprek, als u samen besluit bij mij de mediation aan te gaan, starten we de mediation met het ondertekenen van de MfN-mediationovereenkomst. De mediationovereenkomst omschrijft onder andere de voorwaarden waaronder de mediation plaatsvindt.

Hoeveel gesprekken er vervolgens nodig zijn is afhankelijk van de situatie en omvang van het conflict. Soms is 1 gesprek voldoende, maar vaak ook zijn er meerdere gesprekken nodig. Gemaakte afspraken worden, na review door een erfrechtspecialist c.q. fiscalist, vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst komt de mediation tot een einde.

De mediation kan plaatsvinden op mijn kantoor in Naarden, Amersfoort of Utrecht.

Onze werkwijze bij mediation of coaching | Partners in Mediation afbeelding